next up previous contents
Next: KemiF, dec. 1995 Up: hpage Previous: KemiF, jan. 1997   Contents

KemiF, jan. 1996

Eksamensopgaver i Kemi A
25. Januar 1996
Opgave 1
Gør rede for hybridisering og bindingstyper i molekylet 1,3 pentadien, CH$_2$CHCHCHCH$_3$.Opgave 2
Ved 300 K og 1 atm er den molekylære entropi for carbonmonoxid (CO) 197.7 J mol$^{-1}$ K$^{-1}$. Hvor stor en del af denne kommer fra de indre frihedsgrader (rotation og vibration) ? Hvilken frihedsgrad bidrager mest til entropien ved 300 K ?Opgave 3
Den mest sandsynlige værdi for rotationskvantetallet ved 300 K er for nitrogen j=7. Hvordan kan dette udnyttes til bestemmelse af rotationstilstandssummen ? Beregn rotationstilstandssummen for nitrogen ved denne temperatur (ligevægtsafstanden i nitrogen er 1.094 Å). Opgave 4
Beregn $pH$ i følgende opløsninger:
a) 0.0010 M HCOONa (natriumformiat).
b) En blanding af 0.02 mol ethansyre (CH$_3$COOH) og 0.08 mol natriumacetat (CH$_3$COONa) i 700 ml vand.
c) 0.10 M butansyre-opløsning.
d) 0.10 M dinatriumhydrogenphosphat.
e) 0.10 M natriumdihydrogenphosphat.Opgave 5
Find $\Delta G$ for reaktionen:

\begin{displaymath}
CH_3CH_2OH+2 H_2O_2\rightarrow CH_3COOH+3H_2O
\end{displaymath} (31)

ved koncentrationerne $[CH_3CH_2OH]$=1 M, $[CH_3COOH]$=0.10 M, $[H_2O_2]$= 2 M, $x_{H_2O}$=0.95 ved 25 $^o$C.
Hvad er ligevægtskonstanten for processen ?Opgave 6
a) Opskriv celleprocessen for elementet:

(1) $Ag\mid Ag(NH_3)_2^+, NH_3, H_2O\mid\mid Ag^+,H_2O\mid Ag$ (2)

b) Beregn cellens elektromotoriske kraft ved flg. koncentrationer: $[Ag^+]$=0.10 M, $[NH_3]$= 0.01 M og $[Ag(NH_3)_2^+]$=0.05 M.

c) Beregn kompleksitetskonstanten for dannelse af sølvdiaminkomplekset dvs. for ligevægten:

\begin{displaymath}
Ag^++2NH_3\rightleftharpoons Ag(NH_3)_2^+
\end{displaymath} (32)

Fysisk kemiske tabelværdier
Stof pK$_A$
Methansyre HCOOH 3.75
Ethansyre CH$_3$COOH 4.76
Butansyre CH$_3$CH$_2$CH$_2$COOH 4.81
Phosphorsyre H$_3$PO$_4$ 2.42
Dihydrogenphosphation H$_2$PO$_4^-$ 7.21
Hydrogenphosphation HPO$_4^{2-}$ 12.32
Stof G$^o$ (kJ/mol)
C$_2$H$_5$OH(aq) -182
CH$_3$COOH(aq) -396
H$_2$O$_2$(aq) -130
H$_2$O(l) -237
Reduktionsproces E$^o$
Ag(NH$_3$)$_2^+$+e$^-\rightarrow$ Ag + 2NH$_3$ 0.373 V
Ag$^+$+e$^-\rightarrow$ Ag 0.7991 V

next up previous contents
Next: KemiF, dec. 1995 Up: hpage Previous: KemiF, jan. 1997   Contents
Gert D. Billing 2002-07-01