next up previous contents
Next: About this document ... Up: hpage Previous: KemiF, dec. 1995   Contents

KemiF, 1994

Opgaver i Kemi F 1994

Opgave 1
Bedøm om $N_2^+$ vil have større eller mindre dissociationsenergi en $N_2$

Opgave 2
Hvilken hybridisering har de 4 carbon-atomer i butadien ( $CH_2=CH-CH=CH_2$) ? Under hvilke betingelser vil vi kunne få delokaliserede $\Pi$-elektroner ? Anvend partiklen i kassen som model på butadien's delokaliserede $\Pi$-elektroner. Kasselængden sættes til 3$\times$ C-C bindings afstanden på 1.4 Å. Sammenlign med Hückel-udtrykket og bestem værdien af $\alpha$ og $\beta$

Opgave 3
Hvad er den mest sandsynlige rotationstilstand af CO ved 300 K? Bindingslægden er 1.128 Å. Find bidraget til den molære entropi ved 300 K fra rotations frihedsgraderne af CO.

Opgave 4
Bergen $pH$ i:
a) 0.50 M CH$_3$NH$_2$ (methylamin)
b) 0.01 M HCOONa (natriumformiat)
c) 0.025 M $C_6H_5OH$ (phenol)

Opgave 5
Sucroses inversion i sur vandig opløsning:

\begin{displaymath}
C_{12}H_{22}O_{11}+H_2O\rightarrow C_6H_{12}O_6(glucose)+C_6H_{12}O_6(fructose)\end{displaymath} (35)

studeres eksperimentelt. Startkoncentrationen af sucrose er $c_0=1.0023$M og følgende målinger af koncentrationen $c(t)$ blev foretaget.
t/min $(c_0-c(t))$/M
0 0
30 0.1001
60 0.1946
90 0.2770
130 0.3726
180 0.4676


a) Vis at reaktionen er af første orden.
b) Find hastighedskonstanten
c) Find halveringstiden
d) Hvor lang tid går der før 90 % er omdannet ?

Opgave 6
Et element består af en sølvelektrode (elektrode 1) omgivet af en 0.10 M AgNO$_3$ opløsning og en platinelektrode (elektrode 2) omgivet af en vandig opløsning af propanon ($CH_3COCH_3$) og 2-propanol ($CH_3CHOHCH_3$). Koncentrationerne af propanon og 2-propanol er henholdsvis 0.10 og 0.010 M. Hydrogenionkoncentrationen ved elektrode 2 er 0.10 M. De to elektroder-væsker er forbundet ved en saltbro som eliminerer væskekontaktpotentialet. Temperaturen er 25 $^o$C.
a) Opskriv et elementskema med elektrode 1 til venstre.
b) Opskriv elektrode-processerne.
c) Beregn elektrodepotentialerne $E_1$ og $E_2$.
d) Beregn den elektromotoriske kraft $E$.
e) Opskriv reaktionsligningen for den reaktion, der finder sted, når elementet afgiver energi.
f) Er denne reaktion lig celleprocessen ?

next up previous contents
Next: About this document ... Up: hpage Previous: KemiF, dec. 1995   Contents
Gert D. Billing 2002-07-01