H.C.Ørsted Instituttet

Katastrofe- og beredskabsplan

2003 - 2006


Indhold:

1. Katastrofeforebyggende foranstaltninger.

2. I tilfælde af brand.

3. Ved udslip af giftige kemikalier m.m.

4. Førstehjælp.

5. Instruks til Omstillingsbord

6. Instruks til Inspektørkontor.

7. Instruks til Driftsafdelingen.


Forebyggende foranstaltninger

Punkt 1:

Laboratorie- og afdelingslederne er ansvarlige for, at der ikke i unødig omfang findes trykflasker, kryoudstyr, brandbare materialer eller kemikalier, der kan fremkalde forgiftninger, eksplosioner eller brand. I grænsetilfælde skal arbejdsmiljøorganisationen underrettes.

Punkt 2:

Laboratorie- og afdelingslederne er ansvarlige for, at flugtveje ikke er helt eller delvis spærrede. Daglig arbejdsmiljøleder er ansvarlig for det på samtlige fællesarealer. Der må ikke findes brandbare materialer stående fremme på flugtvejene. Gange må ikke spærres. Døre til trapper og andre branddøre må ikke fikseres i åben stilling

Punkt 3:

Information om katastrofeplan, brand- og nødplan skal straks gives nyansatte. Ansvaret herfor påhviler laboratorie- og afdelingsledere. Samme information gives til personale, der gæster afdelingen ud over 1 dag. Ansvaret herfor påhviler værten.

Punkt 4:

Information om brand- og nødplan skal gives alle kursusdeltagere. Ansvaret herfor påhviler kursets ansvarlige leder, kongresledere og ledere af flerdages møder.

Punkt 5:

For personer der er bevægelseshæmmede i et omfang, fx brugere af kørestole, der normalt gør dem afhængig af elevatorerne, skal der træffes aftale om evt. rømning. Ansvaret for, at dette finder sted påhviler:

For ansatte: vedkommende selv

For gæster: værten

For specialstuderende: laboratorie- eller afdelingsleder

For øvrige studerende: den kursusansvarlige.

Punkt 6:

Laboratorie- og afdelingsledere har pligt til, straks at underrette daglig arbejdsmiljøleder, hvis der på vedkommende afdelinger foretages ændringer, udbygninger eller ombygninger, der nødvendiggør en ændring af brand- og nødplan.

Punkt 7:

Arbejdsmiljøudvalget har pligt til: at gennemgå planerne mindst hvert 3. år. Næste gang senest i år 2006.


 

Katastrofeplan i tilfælde af brand.

Sørg for at alle i området bliver opmærksom på ilden!

 

Alarmering:

Alarmer brandvæsenet! Tag telefonen og - tast 112- meld brand og oplys:

NB. Alle telefoner på H. C. Ørsted Instituttet kan kalde 112

Kald derefter omstillingsbordet - tast 9 - eller lokal 20011 / 20012, og fortæl hvor i huset det brænder. Så sørger personalet der, for at der vises vej for brandvæsenet, og de tilkalder omgående driftsafdelingen, for nedlukning af forsyninger, gas, damp, el. m.v.

 

Udenfor normal arbejdstid:

Udenfor omstillingsbordets åbningstid sendes om muligt en hjælper til hovedindgangen for at vise vej for brandfolkene.

Driftsafdelingen informeres:

Udenfor omstillingens åbningstid underrettes vagtstuen på PANUM tlf. 3532 7900 - som sørger for tilkaldelse af driftsafdelingen.

 

Slukning:

Forsøg aldrig selv at slukke brand i kemikalier eller lign. som formodes at udvikle giftige dampe.

Ved brand i brandbare væsker og faste stoffer: Anvend kulsyreslukker, men ved væsker, ret den hen over væsken. Anvendes den direkte imod væsker kan disse spredes

Ved brand i andet herunder faste stoffer som træ og plastik: Anvend vand.

Ved brand i metaller: Anvend sand og brandtæpper (kvæler ilden). Vær opmærksom på at vand kan fremkalde eksplosioner med en række metaller, og kulsyre kan være brandnærende.

Ved brand i elektriske anlæg: Brug kulsyreslukker, anvend aldrig vand. Det er livsfarligt. Afbryd elektriciteten evt. ved sikringstavlen om muligt.

Ved brand i personers påklædning eller materialer på personer: Anvend brandtæppe, nødbruser, vandslukker, men aldrig kulsyreslukkere (forfrysninger). Forbrændinger skal behandles med koldt (helst kuldslået vand) rindende vand til det ikke gør ondt (op til 4 timer) eller til ankomst til skadestue. 

Alle der færdes på instituttet er forpligtiget til at sætte sig ind i anvendelse af slukningsudstyr.

Brandslukkere og flugtveje:

Det påhviler alle selv at undersøge, hvor brandslukkere og flugtveje er placeret. Se brand- og nødplan, som er ophængt overfor elevatoren.


 

Giftudslip, flydende gasser.

Ved udslip af giftige kemikalier m.m. eller ved frigørelse af store mængder flydende gas (nitrogen eller helium).

Sørg for at få alle ud af området, og resten af etagen. Undervisere bør om muligt sikre, at hele holdet er kommet ud af undervisningslokalet og meld dette til brandvæsenet eller til ledelsen af slukningen, når denne ankommer.

Er der evt. tilskadekomne, der ikke selv kan forlade området, så tag luftforsynet redningsudstyr

( redningsmaske) på og hjælp vedkommende ud.

Luftforsynet redningsudstyr( redningsmasker) er anbragt følgende steder:

I bygning B findes et luftforsynet redningsudstyr i nichen på 2. sal ved lokale 207.

I bygning C findes et luftforsynet redningsudstyr i nichen på 1. sal ved lokale 107.

I bygning D findes et luftforsynet redningsudstyr i nichen på 2. sal ved lokale 213.

I bygning K findes et luftforsynet redningsudstyr ved vareelevatoren.

Giv om muligt livreddende førstehjælp.

 

Alarmering ved giftudslip og anden akut fare:

Er der tilskadekomne så tilkald ambulance - tast 112 - og oplys:

Læg aldrig telefonrøret på før alarmcentralen har afbrudt samtalen

Kald omstillingsbordet - tast 9 - eller lokal 20011 / 20012 og fortæl hvor i huset udslippet er sket og hvor tilskadekomne befinder sig

Send altid en kemikaliesagkyndig medarbejder til hovedindgangen for at advisere redningspersonalet om hvilke stoffer det drejer sig om, og for at vise vej.

Alarmer, derefter omgående laboratorieleder eller den ansvarlige for pågældende rum.  

Vedkommende har det overordnede ansvar for eventuelt yderligere evakuering samt at opsamling, oprydning efter udslippet forløber korrekt og så farefrit som overhovedet muligt.

Sørg om muligt for, at en kemikaliekyndig medarbejder tager med på hospitalet.  Medbring om muligt emballage og kemikaliebrugsanvisning for stoffet til skadestuen.


 

Terror- og vold. Instruks for ansatte ved instituttet:

Intet forhold og ingen regler i katastrofeplanen kan frigøre nogen ansat for ansvar og følgerne af tilsidesættelse af forsigtighedsregler, god laboratorieskik eller arbejdspladsetik. Ved fortolkning og overholdelse skal der tages behørigt hensyn til alle farer på arbejdspladsen.


Almindelig førstehjælp ved uheld

Ved bevidstløshed:

Chok:

Symptomerne er bleghed, omtågethed, overfladisk vejrtrækning.

Giftige gasser:

Personen der har indåndet en gift / ætsende gas fx. hydrogenchlorid, en nitrøs gas eller lignende, skal altid på hospitalet og der skal altid kræves overvågning i mindst 24 timer. Ved store udslip af nitrogen eller helium anbringes bevidstløse i frisk luft og der gives, hvis der er behov, kunstigt åndedræt, (mund til næse metode).

Forbrænding og skoldning:

Ætsninger:

Ætsning af øje:

Ved alle former for øjenætsninger skylles omgående med rindende vand fra vandhane eller øjenskyllere m.v. medens øjenlågene spærres fra hinanden.

Søg altid omgående læge / skadestue, også når beskadigelsen skyldes UV-lys.

Indvendige ætsninger:

El - ulykker:

Blødning:

Stråleskader:

Er eller formodes en person at være blevet udsat for ioniserende stråling i mere end det tilladelige omfang, søges omgående læge og det meddeles straks til Arbejdsmiljøorganisationen.


Instruks til Omstillingsbordet.

Når omstillingsbordet modtager en meddelelse om, at ambulance eller brandvæsen er tilkaldt, skal personalet sørge for at få oplyst nøjagtigt hvor i huset det brænder og/eller hvor evt. tilskadekomne befinder sig.

Derefter har personalet pligt til:


Instruks til Inspektørkontoret.

Inspektørkontoret har pligt til altid at sørge for, at tilkørselsvejene til Instituttet er farbare for redningskøretøjer.

Når Inspektørkontoret modtager meddelelse fra omstillingsbordet om, at udrykningskøretøj er tilkaldt har kontorets personale pligt til:

Ved telefon med meddelelse om terror f.eks. bomber, gasser etc. afgør inspektøren om der skal ringes til politiet derefter ringes omgående til de pågældende institut- og  laboratorieledere. Kan disse ikke træffes ringes omgående til politiet.


Instruks til Driftsafdelingen

Når Driftsafdelingens personale modtager besked fra omstillingsbordet eller vagten om, at der er udbrudt brand skal de omgående:

Når brandvæsnet ankommer, skal de med deres kendskab til huset være brandfolkene behjælpelig med vejvisning og lignende hvor det er muligt.

Ved større strømafbrydelser, med eller uden forbindelse med større uheld, brand m.m. vil der ikke være strøm til elevatorerne og det sikres at nødgeneratoren er i gang. Derefter befris indespærrede personer i elevatorerne om muligt.

Sprinklere:

Der er sprinklere i vandrehallen, dele af kælderen og en række auditorier. Sprinklercentralen findes lige udenfor døren til cykelkælderen.

Nitrogentank:

Springer de store udendørs nitrogentank læk afspærres området i mulig grad. Der ringes til politiet. Der ringes til Air Liquid (tidligere Hede Nielsen) tlf. 4355 5050. Om muligt tilkaldes en rutineret bruger af kryogene væsker.

Strømafbrydelse:

I tilfælde af strømafbrydelse med eller uden sammenhæng med større uheld på instituttet vil der være en enkelt nødbelysning pr. gang i auditorier og mørke områder generelt samt nødbelysning i flugtvejsskilte. 

 


Tilbage til Arbejdsmiljøorganisationen ved H. C. Ørsted Instituttet. Københavns Universitet.
Denne side er sidst ændret den : 20/11/2003
Kommentarer og rettelser bedes venligst sendt til : Den daglige arbejdsmiljøleder
Arbejdsmiljøorganisationen ved H. C. Ørsted Instituttet. Københavns Universitet.